Switch language to Nederlands Switch language to English

Algemene voorwaarden

Artikel 1: De algemene voorwaarden en hun reikwijdte

a) Bij registratie op, bezoek aan of gebruik van deze website ga je akkoord met de algemene voorwaarden en verbind je jezelf er toe deze voorwaarden na te leven.

b) The House of Contact Centers is gemachtigd de algemene voorwaarden ten allen tijde aan te passen. In geval van een aanpassing gaan de nieuwe algemene voorwaarden van kracht 30 dagen na de publicatie ervan op de website.

c) De privacy verklaring en andere vormen een geheel met deze algemene voorwaarden en zijn er bijgevolg onderhevig aan.

d) Bij vragen of bemerkingen over deze algemene voorwaarden kan je steeds terecht op info@thocc.com.

Artikel 2: Het lidmaatschap

a) Door je te registreren verkondig je de juistheid van je persoonlijke gegevens. Je zorgt er dan ook ten allen tijde voor dat deze gegevens waarheidsgetrouw en niet bedrieglijk of misleidend zijn.

b) Je bent wettelijk handelingsbekwaam om deze overeenkomt af te sluiten.

c) The House of Contact Centers kan op ieder moment, zonder reden op te geven, een einde maken aan je lidmaatschap.

d) The House of Contact Centers mag zonder verwittiging en op ieder moment één of elk van haar diensten stopzetten.

e) Als lid ben je zelf verantwoordelijk voor alle gevolgen van het gebruik van de website.

f) Bij conflict met één of meer andere leden vrijwaar je The House of Contact Centers van alle aansprakelijkheid. 

g) Als lid van The House of Contact Centers draag je zelf de verantwoordelijkheid over het gebruik van gebruikersnamen of wachtwoorden en verbind je jezelf tot het vertrouwelijk houden van deze gegevens. In geval van diefstal of misbruik meldt je dat zo snel mogelijk aan info@thocc.com met als onderwerp LOGIN.

i) Je lidmaatschap van The House of Contact Centers stelt je in de toekomst in staat om gebruik te maken van diensten uit aanverwante concepten.

Artikel 3: Publiek gemaakte gegevens

a) Onder de benaming “publiek gemaakte gegevens” wordt elke vorm van informatieoverdracht van jou naar de website verstaan.

b) Je bent als lid zelf verantwoordelijke en aansprakelijk voor de wettelijkheid en de gevolgen van alle publiek gemaakte gegevens.

c) Geen enkel van de publiek gemaakte gegevens mag inbreuk doen op auteurs of andere eigendomsrechten.

d) Publiek gemaakte gegevens mogen niet eerrovend, intimiderend, misleidend, lasterlijk of dreigend zijn.

Artikel 4: Klachtenprocedure

a) Bij het opmerken van onregelmatig gebruik van de website zoals het verpreiden van schadelijke of illegale informatie vragen wij u dat zo snel mogelijk te melden aan info@thocc.com.

b) The House of Contact Centers zal bij constatatie van onregelmatig gebruik van de website de nodige maatregelen treffen waaronder het onmiddelijk off-line halen van de schadelijke of illegale informatie.

c) De klachtenprocedure is in overéénstemming de EU-richtlijn 2000/31/CE met betrekking tot electronic commerce.

Artikel 5: Auteursrechten, privacy en het normaal gebruik van de website

a) Copyright The House of Contact Centers. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie, teksten en al het beeldmateriaal zoals foto’s, tekeningen en andere grafische elementen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag al deze gegevens consulteren voor strikt persoonlijk gebruik, nooit in strijd met één van de voorwaarden. Elk ander gebruik van de website en van de erin opgenomen gegevens, waaronder het commercieel gebruik ervan, is ten strengste verboden.

b) De gebruiker die zich niet houdt aan deze beperking pleegt bovendien inbreuk op de artikelen 2 en 5 van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en stelt zich bloot aan boetes.

c) Wanneer een gebruiker publieke informatie invoert, verleent de gebruiker ongelimiteerde toelating aan The House of Contact Centers om deze gegevens te publiceren, gebruiken, verwerken, vertalen en aan te passen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

d) Iedereen kan en mag links leggen naar deze website of gedeeltes ervan. Hier is geen toestemming voor vereist, tenzij hij gebruik maakt van een frame-techniek en/of het voor de bezoeker onduidelijk wordt op welke website hij zich nu juist bevindt.

Atikel 6: Rechten, garanties en aansprakelijkheid

a) The House of Contact Centers behoudt ten allen tijde alle rechten tenzij The House of Contact Centers daar uitdrukkelijk afstand van doet. The House of Contact Centers wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijk tot het wettelijke minimum wat betreft de aard van de publicaties en de schade die er zou kunnen uit voortvloeien. The House of Contact Centers zal nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

b) The House of Contact Centers kan geen volmaakte en ononderbroken werking van haar diensten garanderen. Over de betrouwbaarheid van de informatie kan The House of Contact Centers ook geen waarborgen geven.

c) Als gebruiker van The House of Contact Centers ga je akkoord met de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid over jouw gebruik alsook alle aanwezige informatie die je ter beschikking stelt.

Atikel 7: Aanwijzingen en waarschuwingen

The House of Contact Centers verwacht van jou dat je alle aanwijzingen en waarschuwingen op deze site leest en begrijpt. Wanneer je ondanks deze aanwijzing of waarschuwing toch doorgaat met een bepaalde actie, wordt dit beschouwd als jouw uitdrukkelijke goedkeuring.

Artikel 8: Het The House of Contact Centers handelsmerk

The House of Contact Centers is een geregistreerd handelsmerk (trademark).

Artikel 9: Territoriaal gebruik

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS STRIKT VERBODEN IN LANDEN WAAR HET GEHEEL OF EEN DEEL VAN DE VOORWAARDEN DIE ZICH OP DEZE SITE BEVINDEN NIET TOEGELATEN ZIJN VOLGENS DE PLAATSELIJKE WETGEVING.

Artikel 10: Geschillen

In geval van geschil omtrent het gebruik van deze website of diensten ervan zijn de Hoven en Rechtbanken voor het gebied Antwerpen bevoegd.